دانلود فایل


تحقیق کامل رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی … - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق کامل رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی

دانلود فایل تحقیق کامل رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی … دانلود پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسبپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه )
مجتمع علوم انساني، دانشكده حسابداريپایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد M.A گرایش: حسابداری عنوانبررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

چکیده
فهرست مطالب عنوان پيشگفتار .. 1فصل اول:کلیات تحقیق .. 3 1-1 مقدمه . 4 1-2. بیان مسئله . 4 1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق 6 1-4.اهداف تحقیق . 7 1-5.فرضیه های تحقیق 7 1-6.متغیرهای تحقیق . 8 1-7.روش تحقیق 8 1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق . 9 1-9.جامعه آماری و نمونه گیری .. 9 1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها 9 1-11.قلمرو تحقیق 10 1-12.تعاریف عملیاتی 10 1-13.محدودیتهای تحقیق . 14 1-14.جمع بندي و نتيجه گيري .. 14 فصل دوم:پیشینه تحقیق . 152-1 مقدمه .. 16 2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی .. 17 2-2-1-تعاریف بودجه 17 2-2-2-مقاصد بودجه بندی . 18 2-2-3-وظایف بودجه بندی . 18 2-2-4-روشهای بودجه بندی . 19 2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی .. 24 2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی 25 2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی . 25 2-3. عوامل بودجه بندی . 26 2-3-1-عوامل محیطی .. 27 2-3-2-عوامل فنی-فرایندی .. 31 2-3-3-عوامل انسانی . 37 2-4.مبانی نظری بودجه عملياتي . 42 2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی .. 42 2-4-2-چرا بودجه عملیاتی .. 44 2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی .. 45 2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی . 46 2-4-4-1-کانادا 46 2-4-4-2-انگلیس . 48 2-4-4-3-امريكا . 50 2-4-4-4-ايرلند . 54 2-4-4-5 هلند .. 56 2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی 57 2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال 58 2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا 60 2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج .. 60 2-5 نتايج و جمع بندي . 70 فصل سوم: روش تحقیق 73 3-1.مقدمه .. 74 3-2.روش تحقیق 74 3-3.اهداف تحقیق . 75 3-4.فرضیه های تحقیق 75 3-5.متغیرهای تحقیق 76 3-6.جامعه آماری 77 3-7. نمونه گيري .. 77 3-8.روش گردآوری اطلاعات 79 3-9.روایی .. 80 3-10.پایایی . 81 3-11- روش آزمون فرضیه ها 82 3-12 خلاصه و جمع بندي .. 85فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها .. 87 4-1 مقدمه . 87 4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه . 87 4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی .. 91 4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول . 92 4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم .. 95 4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم .. 98 4-7 نتیجه فصل .. 105فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات .. 106 . 5-1.نتیجه گیری کلی 107 . 5-2.پیشنهادها 109 فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول 2-1 : مزايا و معايب سيستم بودجه بندي عملياتي و سنتي . 26جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه ريزي عملياتي در ايران . 70جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه ريزي عملياتي در خارج . 72جدول 3-1 : جامعه آماري و حجم نمونه آماري 79جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان يزد .. 88جدول 4-2 : مدرك تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد . 89جدول 4-3 : رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد 90جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول 93جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول . 94جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم 96جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم 97جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم . 99جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم .. 100جدول 4-10 : اولويت بندي عامل انساني بر اساس آزمون رتبه اي فريدمن 101جدول 4-11 : اولويت بندي عامل فني وفرآيندي بر اساس آزمون رتبه اي فريدمن 102جدول 4-12 : اولويت بندي عامل محيطي بر اساس آزمون رتبه اي فريدمن . 103جدول 4-13 : رابطه بين رشته، تحصيلات و تجربه با عوامل مديريتي 104جدول 4-14: نتايج مربوط به فرضيه ها . 105 فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار4-1: سوابق كاري كاركنان بانك سپه استان يزد . 88نمودار4-2: تحصيلات كاركنان بانك سپه استان يزد 89نمودار4-3: رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد 90
پیشگفتار: بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تاكيد مي ورزد. در چارچوب بودجه ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري براساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخص هاي عملكرد، پاسخگو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه نيل به نتايج، از اختيار عمل بيشتري برخوردارند. از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه اي مشاركت سياستگذاران، مديران و حتي شهروندان در اغلب برنامه هاي راهبردي، اولويت هاي هزينه اي و ارزيابي عملكرد، صورت مي گيرد. شناسايي ارتباط ميان برنامه ريزي راهبردي و تخصيص منابع، با توجه به افق هاي بلند مدت، از اهداف ديگر بودجه ريزي عملياتي تلقي مي شود. انديشه اي كه در وراي بودجه ريزي عملياتي قراردارد اين است كه اگر سياستگذاران، تصميمات مالي را به گونه اي عيني و بر مبناي كارآيي و اثربخشي استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
مي توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتري داشته باشند. در واقع بودجه ريزي عملياتي، با مرتبط ساختن تصميمات بودجه اي و عملكرد دولت، پاسخگويي دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقويت كند. بطور كلي فرآيند بودجه ريزي عملياتي در پي پاسخگويي به اين پرسش هاست، جايگاه كنوني ما كجاست؟ مي خواهيم كجا باشيم؟ چگونه بايد به اين اهداف برسيم؟ چگونه بايد پيشرفت خود را بسنجيم؟ بودجه ريزي عملياتي از ديرباز در زمره پيشنهادات اصلاحي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده و در ايران نیز ايده عملياتي كردن بودجه در سالهاي اخير اولين بار در بند ب تبصره 23″ قانون بودجه 1381 كل كشور مطرح شد براساس اين بند: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي كشور (موظف شده بود) در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال 1382 براي تمام دستگاههاي اجرايي و شركتها و سازمانهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهايي كه صورت مي گيرد انجام دهد. اين موضوع عيناً در بند ر تبصره 1″ قانون بودجه سال 1382 و بند ز تبصره 1″ قانون بودجه 1383 تكرار شد. با وجود اين تعاريف همچنان اجراي بودجه ريزي عملياتي همچنان با ابهامات فراواني همراه بوده است. اين تحقيق سعي مي نمايد تا موانع و مشكلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در بانکهای سپه استان یزد بعنوان يكي از دستگاههاي اجرايي سهيم در بودجه كل كشور را بررسي و همچنين راه حلهايي براي رفع مشكلات و تسهيل پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در اين سازمان و ساير سازمانهاي دولتي مشابه ارائه نمايد.

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق فیزیک هسته ای

کاهش ازدواج از دید آماری

تحقیق در مورد انواع شبکه

مقاله درباره ترس

تحقیق در مورد فروشگاه و نماینده محصولات ال جی

نمونه‌ی اولیه دیسک‌های سخت کوانتومی

چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها- در 35اسلاید-ppt پاورپوینت

بلوک و فایل اتوکد - لباس داخل کمد

پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی پایه هشتم تنظیم عصبی

VILLA H10