دانلود فایل


مقاله درباره طراحي سيستم جمع‌آوري شيرابه در مدفن پسماند - دانلود فایلدانلود فایل مقاله درباره طراحي سيستم جمع‌آوري شيرابه در مدفن

دانلود فایل مقاله درباره طراحي سيستم جمع‌آوري شيرابه در مدفن پسماند لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:129فهرست مطالب
فصل اول كليات-1-1-اطلاعاتي راجع به شيرابه در مدفن پسماند-2-1-شكل گيري شيرابه در مدفن پسماند1-2-1- آماده سازي تعادل آبي مدفن پسماند2-2-1- گنجايش زمينةپسماندهای جامد.3-1 عوامل مؤثر بر كيفيت شيرابه.1-3-1 تركيب پسماند2-3-1- زمان سپري شده3-3-1- دماي محيط4-3-1-رطوبت موجود.5-3-1-اكسيژن موجود.4-1-ارزيابي كيفيت شيرابه1-4-1 تست هاي آزمايشگاهي1-1-4-1- تست نفوذ آب(ASTM)2-1-4-1- تست استاندارد نفوذ يا تراوش.3-1-4-1-تست TCLP4-1-4-1-روش بارندگي مصنوعي شيرابه5-1-4-1-روش استخراج چند گانه(MEP)2-4-1- مطالعه و بررسي شيرابه با استفاده از Lysimeter3-4-1- طراحي پيشگويانه5-1- عوامل مؤثر بر كميت شيرابه1-5-1- مقدار بارندگي.2-5-1- نفوذ آبهاي زيرزميني3-5-1- ميزان رطوبت پماند4-5-1- طراحي پوشش نهايي -6-1-ارزيابي كميت شيرابه:1-6-1-ميزان توليد قبل از بسته شدن مدفن پسماند1-1-6-1-حجم شيرابه بدليل تراكم فشار.2-1-6-1-افت شيرابه بدليل تبخير3-1-6-1- افت شيرابه بدليل جذب در پسماند.4-1-6-1- مدل كامپيوتري2-6-1- ميزان توليد پس از بسته شدن مدفن پسماند.1-2-6-1- روش متعادل نگه داشتن آب.2-2-6-1-مدل هاي كامپيوتري در تلفیق و پيوند روش تعادل آب(در ارتباط با روش متعادل نگه داشتن آب.)3-2-6-1- معادله تجربي4-2-6-1- مدل رياضي5-2-6-1-سنجش مستقيم نفوذ6-2-6-1-خلاصه اظهارنظرهاروي توليد دراز مدت شيرابه-7-1- تركيب شيرابه1-7-1- تغييرات و دگرگونيها در تركيب شيرابه2-7-1- پيدا كردن منشأ تركيبات(رديابي تركيبات)-8-1-مدل هاي توزيع شيرابهفصل دوم طراحي سيستم جمع آوري شيرابه مدفن پسماند-1-2-سيستم جمع آوري شيرابه1-1-2- پوشش مدفن پسماند2-1-2-كنترل شيرابه در مدفن پسماند1-2-1-2-سيستم لايه پوششي تحتاني (لاينز)براي MSW2-2-1-2- سيستم لايه پوششي تحتاني(لاينز)براي Monofill ها.3-2-1-2-ساختار لايه پوششي خاك رس4-2-1-2-ساختار لايه پوششي ژئوممبرن3-1-2- لايه زهكشي4-1-2-طرح گودال(چالة)و لوله جمع آوري شيرابه1-4-1-2-گودال (چاله)شيرابه2-4-1-2- لوله جمع آوري شيرابه5-1-2-تسهيلات جمع آوري شيرابه6-1-2-احداث گودال جمع آوري شيرابه7-1-2-تسهيلات نگهداري و نقل مكان شيرابه8-1-2-دريچه پاكسازي خط شيرابه9-1-2- ايستگاه بالابري و پمپ جمع آوري شيرابه10-1-2-مخزن نگهداري شيرابه11-1-2-سيستم هاي زدايش شيرابه1-11-1-2- جريان گرانشي2-11-1-2-رايزر شيب جانبي-2-2-حركت شيرابه در مدفن هاي فاقد زهكشي-3-2-نقص سيستم هاي جمع آوري شيرابه1-3-2-گرفتگي لوله2-3-2-خردشدگي لوله3-3-2- طراحي غلط-4-2-حفظ و نگهداري سيستم جمع آوري شيرابهفصل سوم -طراحي ديگر اجزاي مدفن پسماند-1-3- انتقال آب بارندگي1-1-3- طراحي كانال آب بارندگي2-1-3- طراحي آبگذر3-1-3- طراحي حوضچه هاي آب بارندگي-2-3-غشاي ژئوسنتري1-2-3-طراحي كانال مهار و برون ريز2-2-3-وزن مجاز وسيله نقليه3-2-3-بررسي لغزش خاك پوشش4-2-3-بررسي از نظر نشت غير يكنواخت-3-3-طرح هرّه خاكريز-4-3-ثبات مدفن-5-3-مطالبي در مورد طراحي لرزه اي مدفن ها-6-3-طراحي جاده دسترسيفصل چهارم – توليد شيرابه و مديريت آن-1-4-مديريت شيرابه1-1-4-بازيافت شيرابه2-1-4-تبخیر شیرابه3-1-4- تصفيه شيرابه4-1-4- تصفيه مرداب(زمينهاي خيس)منابع و مآخذفصل یکمکلیات1-1-اطلاعاتي در مورد شيرابه در مدفن پسماندكيفيت و كميت توليد شيرابه طي دورة فعال زندگي و پس از دفن پسمانددر كنترل دفن پسمانداهميت دارد.بعلاوه كيفيت شيرابه تصفيه آن بسيار مهم است شيرابه بدليل تراوش يا نفوذ آب و ديگر مواد پسماند و فشرده شدن اين پسماندها در اثر وزن خودشان بوجود مي آيد.بنابراين شيرابه را ميتوان بعنوان مايعي تعريف كرد كه وقتي آب يا ديگر مايعات با مواد زائد تماس پيدا مي كنند،بوجود مي آيد.شيرابه يك مايع آلوده است كه حاوي مواد معلق و محلول است.بخشي از نزولات آسماني(برف و باران) كه بر روي پسماندها مي ريزند از نظر شيميايي و فيزيكي با اين پسماندها واكنش مي دهند و به پايين نفوذ مي كنند.در زمان نفوذ،اين آب بعضي مواد شيميايي در پسماندرااز طريق واكنش شيميايي حل مي كند.آب نفوذ كرده ممكن است همچنين آبي را كه از فشرده شدن پسماندبدليل وزنشان ايجاد شده را هم حل كند.مطالعات و بررسيهاي زيادي انجام شد تا نقش فعاليتهاي ميكروبي در تجزية پسماندهای شهري و ايجاد شيرابه مشخص شود. (Rovers and Farquhar,1973;caffrey and Ham,1974;CWPCB,1961)درپسماندهاي شهري متان،دي اكسيد كربن،آمونياك،سولفيد هيدروژن به دليل تجزية بي هوازي اين پسماندها تشكيل مي شود.اين گازها ممكن است در آب حل شوند و با پسماندها يا اجزاء تشكيل دهندة محلول در آب نفوذ كرده،واكنش دهند.بعنوان مثال،دي اكسيد كربن با آب تركيب مي شود تا اسيد كربنيك ايجاد شود و سپس مواد معدني پسماندها را حل كند.[American public works Associotion (APWA).1966]چندين واكنش شيميايي ديگر بيشتر انجام مي شود كه بسته به نوع پسماند رنج وسيعي از مواد شيميايي را پخش مي كند.اين آب نفوذي نقش مهمي در ايجاد شيرابه دارد بايد توجه داشت كه حتي وقتي هيچ آبي نتواند به پسماند رسوخ كند پيش بيني مي شود مقدار كمي از مواد مايع آلوده كننده بدليل واكنش هاي شيميايي و بيولوژيكي تشكيل شود.به نظر مي رسد تركيبات شيميايي در چنين مايعي بسيار بالا باشد.نفوذ و نشست آب پسماندها،مواد آلوده كننده را رقيق مي كند و به تشكيل آنها نيز كمك مي كند.مقدار شيرابه بدليل نفوذ آب افزايش مي يابد،ولي در همان زمان آب رسوخ كرده غلظت مواد آلوده كننده را كمتر و آنها را رقيق تر مي كند.كميت و كيفيت شيرابه موضوع مهم در برنامة دفن پسمانداست.بطور كلي براي كاهش تشكيل شيرابه و به منظور جلوگيري از نفوذ آب به داخل مدفن پسماندبايد يك پوشش نهايي بر روي مدفن ايجاد كرد ولی پيشنهاد شده كه ساخت پوشش آخري به تعويق افتد.مزيت ساخت فوري پوشش نهايي كاهش چشمگير ميزان شيرابه در كوتاه مدت است.ضرر و زيان ساخت فوري پوشش آخري اين است كه شيرابه چند سال پس از بستن،توليد مي شود.گرچه تصورات كنوني بر اين است كه شيرابه 40 سال پس از بستن مدفن پسماندتشكيل نخواهد شد ولي هيچ دادة مشخصي براي تأييد اين موضوع وجود ندارد.در مطالعة اخير در مورد مدفن پسماندميزان كافي از مواد زيستي تجزيه پذير،حدود40 سال پس از انهدام شناخته شده است. (suflita et al.,1992) .اين عدم قطعيت بدليل طول زمان است زيرا ايجاد شيرابه عواقب و پيامدهاي اقتصادي و قانوني دارد.مزيت عدم ساخت فوري پوشش نهايي پس از رسيدن به سطح نهايي يا آخري اين است كه به نظر مي رسد كه مواد آلوده كنندة پسماندها خيلي زود با جريان آب شسته شوند.گرچه داده هايي در مورد مدفن پسمانددر دست نيست،ولي نتايج سه تست سلولی بزرگ كه توسط Lechner و همكارانش گزارش شده است نشان مي دهد مواد زيستی تجزيه پذير بطور چشمگيري طي 21 ماه پس از انهدام پسماندكاهش مي يابند.زيان عدم ساخت فوري پوشش نهايي اين است كه گاز توليد شده از مدفن پسماندرا نمي توان بطور مناسب جمع آوري كرد،همچنين پيش بيني مي شود بوي اين مدفن هاي پسماند،باز مشكلاتي ايجاد كند.در بسياري از کشورهاي اروپايي فقط پسماندهای تصفيه شده اجازه دفن در زمين را دارند. شكل 1-1 چگونگي توليد شيرابه2-1- شكل گيري شيرابه در مدفن هاي پسماند:آماده سازي يك تعادل آب در مدفن هاي پسماندمي تواند پتانسيل شكل گيري شيرابه را ارزيابي كند(Fenn et al.1975) تعادل آب مستلزم جمع شدن مقادير آبي است كه وارد مدفن پسماندمي شود و مقدار آب مصرف شده در واكنش شيميايي را كاهش و کمیتی را كه بعنوان بخار آب باقي مانده است تقليل مي دهد.1-2-1-آماده سازي تعادل آبي مدفن پسماند: اجزاء و تركيباتي كه تعادل آب را براي يك سلول مدفن پسماند جبران مي كنددر شكل 3-1 تشريح مي شود.همانطور كه در تصوير نشان داده مي شود،اجزاء اصولي محتوي در تعادل آب،(1)ورود آب در سلول دفن پسمانداز بالاست.رطوبت در پسماند جامد،رطوبت در مواد پوششي،رطوبت در لجن،اگر بكارگيري از لجن مجاز باشد،(2) آبي كه در محل مدفن پسماندبعنوان قسمتي از گاز مدفن باقي مي ماند.بخار آب در گاز مدفن پسماند،اشباع شده و بعنوان شيرابه بجا مي ماند.شكل 2-1 نمودارهاي جريان قياسي براي بازيافت انرژي از سوخت هاي گازي:(a) با استفاده از موتور سوخت داخلي ،(b) با استفاده از توربين گاز.

مقاله درباره طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پسماند


تحقیق درباره طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پسماند


تحقیق درمورد طراحی سیس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره ديوارهاي موازي

مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام ره

آموزش حل مشکل drk تمامی گوشیهای سامسونگ تا سال 2017

دانلود طرح لایه باز موکاپ نمایش عکس در صفحه مانیتور کامپیوتر با فرمت psd

آموزش حل مشکل drk تمامی گوشیهای سامسونگ تا سال 2017

دانلود فایل فلش فارسی j700f سامسونگ ورژن xxu2bpg3 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم ( 4 فایل )

Project Planning with PERT/CPM

پرسشنامه اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)

پاورپوینت در مورد سمينار حسابداري و كنترل‌هاي مديريت

بک دراپ تولد تم هندونه -کد 2895