دانلود فایل


مقاله درباره بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها - دانلود فایلدانلود فایل مقاله درباره بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي

دانلود فایل مقاله درباره بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:66چکيده : بررسي ماهيت تنش آستانه اي،روش هاي اندازه گيري تئوري وعملي ،عوامل موثر وچگونگي محاسبه تنش آستانه اي از جمله مسايل مهمي است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه اي بسيارمحدود است ليک در اين پروژه سعي گرديده تا حدودي با اين مبحث آشنا شويم . آنچه در مورد تنش آستانه اي به نظر مي رسد اين مطلب است که با خزش ارتباطي نزديک داشته ومي توان با استفاده از نمودارهاي خزش آن را تحليل کرد.در واقع مي­توان گفت تنش آستانه اي به دليل اندر کنش نابجايي ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ايجاد مي شود.به بيان ديگر عدم تقارن نيروي صعود ناشي از عدم تقارن شبکه علت اصلي پيدايش تنش آستانه اي است. اين تنش را مي توان با استفاده از روش برونيابي برروي نمودار تنش- کرنش ويا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهاي موثر بر آن دما مي باشد که با افزايش آن تنش آستانه اي بشدت افت مي کند. کلمات کليدي :خزش ،تنش آستانه اي ،نرخ کرنش ،برون ياب

فهرست مطالبعنوان صفحه چکيده فصل اول :مقدمه 1- مقدمه ...................................... 11-1- فولادهاي كم آلياژي....................... 11-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده... 11-1-2- انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميکروآلياژ 21-1-2-1-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم ... 21-1-2-2-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم .... 51-1-2-3-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيوبيوم 61-1-2-4- فولادهاي موليبدن – نيوبيوم ........ 71-1-2-5-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيتروژن 71-1-2-6-فولادهاي ميکروآلياژ شده تيتانيوم ... 81-1-2-7-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم – تيتانيوم 111-2-نکته :................................... 11فصل دوم :مروري بر منابع 2-1- معرفي معادلات خزش:...................... 122-2- بررسي تنش آستانه اي در آلياژAl-0/03wt%Sc... 142-3_ بررسي تنش آستانه اي در آلومينيوم 5083 اصلاحي 162-3-1- وابستگي سرعت کرنش حالت پايدار به تنش. 152-3-2- وابستگي تنش در حالت پايدار به دما.... 202-3-3- مشاهده ريزساختار..................... 212-3-4- آزمايش وجود تنش آستانه اي............ 232-3-5- منشا تنش آستانه اي................... 252-3-6- انرژي فعالسازي واقعي................ 262-3-7- نتايج .............................. 27أ 2-4- بررسي تش آستانه اي در کامپوزيت 5% حجمي Al 2124-Sic 272-4-1- ماده آزمايش ......................... 282-4-1-1- آزمايش مکانيکي.................... 292-4-1-2- آزمايش ريزساختار.................. 292-4-2- منحني هاي خزش......................... 302-4-3- آزمايش هاي سرعت کرنش ثابت............. 322-4-4- وابستگي سرعت خزش حداقل به تنش در دماهاي مختلف 322-4-5- وابستگي سرعت خزش حالت پايدار به دما.. 332-4-6- تفسير رفتار خزش به صورت يک تنش آستانه اي 342-4-7- منشأ تنش آستانه اي.................... 362-5- بررسي تنش آستانه اي درکامپوزيتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp 392-5-1 - وابستگي تنش آستانه اي به دما......... 432-5-2- نتايج................................ 442-6-بررسي تنش آستانه اي براي خاصيت فوق خميري درآلياژهاي Al-Mg-Zn 442-7-بررسي تنش آستا نه اي در سوپرپلاستيک ........ 482-7-1- توضيحات ابتدايي براي ناحيه I......... 502-7-2- پيشرفت هاي تفسير ناحيه I.............. 512-7-3- تنش آستانه اي تحت ناخالصي............. 512-7-4- نتايج................................ 542-8- روشهاي اندازه گيري تنش آستانه اي.......... 552 -8-1-روش عملي با استفاده از آزمايش خزش.... 552-8-2-روش تئوري با استفاده از مدلهاي موجود.. 562-9-اثر دما برتنش آستانه اي ................... 572-10-اثر تاريخچه بارگذاري برروي تنش آستانه اي . 59فصل سوم : نتيجه گيري 3-1-نتيجه گيري ............................... 623-2-پيشنهاد................................... 63منابع ......................................... 64 ب
فهرست اشکالعنوان صفحه شكل (1-1): اثر ميزان سرد كاري روي افزايش استحكام تسليم ناشي از قوي ساختن رسوب در يك فولاد 15/0 درصد واناديوم................... 3شکل(1-2): اثر كاربيد نيوبيوم روي استحكام تسليم براي اندازه هاي متفاوت ذرات كاربيدنيوبيوم .................................. 5شكل (الف 1-3):در زبري دانه آستنيت طي گرم کردن مجدد و بعد از نورد گرم براي نگهداري به مدت 30 دقيقه که مقدار تيتانيوم بين080/0% و 022/0% درصد مي باشد.............................................. 9شکل (1-3-ب ): وابستگي استحكام دهي رسوب روي اندازه متوسط رسوب (X) و كسر آن مطابق با تئوري و مشاهدات آزمايشي براي افزودني هاي ميكروآلياژ كننده ي داده شده............................................. 10شکل (2-1):نمودار خزش –تنش آلياژ Al-6Mg-2Sc-1Zr............ 12شکل (2-2) :هندسه مدل صعود براي آلياژ آلومينيوم....... 15شکل (2-3):اثر تنش اعمالي بر سرعت حرکت نابجايي ها..... 15شکل(2-4): منحني هاي تنش واقعي- کرنش واقعي براي 5083Al.. 18شکل(2-5): مثال آزمايش هاي افزايش تنش و منحني خزش براي 5083Al 18شکل (2-6):نمودار کرنش در برابر تنش جرياني در حالت پايدار درمقياس لگاريتمي............................................. 19شکل (2-7):مشاهدات TEM از 5083Al تا کرنش واقعي 2.3در (a,b) 570=Tو (C)450=Tکلوين........................................ 22 شکل(2-8) :وابستگي تنش آستانه اي واقعي را به دما نشان مي دهد 24شکل (2-9):مدول برشي بر تنش موثر دربرابر معکوس دماي مطلق 26شکل (2-10):(a)نمونه منحني خزش براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM. (b) سرعت خزش به عنوان تابعي از کرنش خزش براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM (c ) تنش به عنوان تابعي از کرنش براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM 31شکل2-11: (a) سرعت خزش حالت پايدار به عنوان تابعي از تنش اعمالي (مقياس لگاريتمي) براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM در K 678 و 648 و 618 (b) توان تنش ظاهري براي خزش در کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM به عنوان تابعي از تنش اعمالي در K 648 ؛ براي مقايسه مستقيم داده هاي Al2124PM هم آمده است. 33شکل (2-12): انرژي فعالسازي ظاهري براي خزش Qa در کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM به عنوان تابعي از تنش اعمالي؛ براي مقايسه مستقيم داده هاي Al2124PM هم آمده است.......................................... 34پ شکل(2-13) : مقادير تخميني (τ0/G) به صورت لگاريتم (τ0/G) دربرابر1/T 37شکل(2-14): نمودار جريان تنش با سرعت کرنش حداقل براي کامپوزيت Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC (نشانه هاي بسته نشان دهنده داده هاي خزش است درحاليکه نشانه هاي توخالي نشان دهنده داده هاي آزمايش کششي است.).......... 41شکل(2-15): (a) نموداري که نشان دهنده تخمين تنش آستانه اي براي خزش نابجايي)5=n) است و (b) تغييرات سرعت خزش وابسته به دما با تنش موثر طبيعي براي کامپوزيت شکل يافته Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC........... 42شکل( 2-16): تغيير تنش آستانه اي با دما براي کامپوزيت Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC و آلياژ Al–6Mg–2Sc–1Zr که وابستگي دمايي را نشان مي دهد...... 43شکل (2-17):نمايش آهنگ کرنش در برابر تنش واقعي براي تعيين تنش آستانه اي (a,b)پودر متالورژي zk61وآلياژهاي مسلح zk60 و(c,d)آلياژ AZ91 و(e,f) آلياژ AZ61,(h,g ) آلياژ AZ31.......................................... 46شکل (2-18)وابستگي تنش آستانه اي به دما .............. 47شکل (2-19): نمايش شماتيک رابطه s شکل بين تنش و سرعت کرنش (مقياس لگاريتمي) که اغلب مشخصه رفتار تشکيل آلياژهاي ريزدانه سوپرپلاستيک است و (b) روابط شماتيک مربوط به اين رفتار، شکل پذيري و نقش لغزش مرزي در کرنش کل..................................................... 49شکل( 2-20- ((a) نمودار لگاريتم τ0/G به عنوان تابعي از 1/T براي آلياژهاي مختلف Zn-22% Al. داده ها براي حاوي120و423و1460 و 40 ppm (b) نمودار τ0/G به عنوان تابعي از مقدار Fe در Zn-22% Al در دماي 433 کلوين ....... 52شکل(2-21):روش برون يابي براي تنش آستانه اي........... 55شکل (2-22):تاثير دما بر تنش آستانه اي در دماهاي 423و477و533 کلوين 58شکل(2-23):اثر دما برروي منحني نرخ کرنش – تنش......... 58شکل (2-24) :نمودار تاثير دما بر تنش آستانه اي از طريق تئوري وعملي 59شکل (2-25): تغييرات نسبت کرنش با زمان آزمايش خزش..... 60شکل(2-26):تغييرات با تنش براي آزمايشهاي متعارف ودر تنش متفاوت 61 ت
فهرست جداولعنوان صفحه جدول1-1:اثر مقدار منگنز روي قوي ساختن رسوب فولاد ميكروآلياژ شده واناديوم با تركيب پايه 08/0 درصد كربن و 30/0 درصد سيليسيوم 5جدول2-1:تنش آستانه­اي در دماهاي مختلف............ 24جدول 2-2 :تنش آستانه­اي بر حسب دما............... 36جدول 2-3: مدلهاي مختلف تنش آستانه اي............ 56جدول 2-4: نتايج حاصل براي تنش آستانه اي در دماهاي مختلف 56جدول 2-5:تنش آستانه اي حساب شده با تفسير تنش از نمودار دربرابر .............................................. 61 ث
فصل اولمقدم

1- مقدمه : با پيشرفت بشر وايجاد تکنولوژي جديد ،نياز انسان به توليد موادي که در دماهاي بالا خواص مکانيکي مناسبي از خود نشان مي دهند ،افزايش پيدا کرده است.براي پاسخگويي به اين نياز شناخت مکانيزم هايي که درشرايط دماي بالا اتفاق مي افتد لازم است.آزمايش خزش از جمله آزمايشاتي است که به خوبي مي تواند جوابگوي اين نياز باشد. محققان با بررسي در آلياژهاي آلومينيوم به نتايج جالبي در مورد اثر تنش آستانه اي رسيده اند .در اين پروژه سعي مي کنيم با تفکيک اثرات اين تنش برروي مواد مختلف نتيجه اي قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوريم . البته مقالات در اين زمينه بسيار انگشت شمار وپيوستگي اين مقالات محدود هم کاري دشوار . هدف اصلي از اين بررسي اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه اي است که با توجه به اين موضوع اهميت بحث حاضر مشخص مي شود.قبل از ورود به مبحث اصلي لازم است مروري بر فولادهاي ميکروآلياژي داشته باشيم . 1-1- فولادهاي كم آلياژي: فولادهاي كربني با يك يا چند عنصر كرم ، نيكل ، مس ، موليبدن ، فسفر واناديم، به مقادير چند درصد يا كمتر از فولاد كم آلياژي مي نامند. مقادير بالا از عناصر الياژي معمولاً براي خواص مكانيكي و سختي پذيري است . 1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده : اين بخش بر روي فولادهاي پرليت – فريت ميکروآلياژ شده تاکيد کرده است ، که از افزودني هاي عناصر آلياژ کننده مثل نيوبيوم و واناديوم براي بالا بردن کربن و يا محتواهاي منگنز استفاده مي کند ( و به اين ترتيب توانايي حمل بار بالا مي رود ) بررسي هاي گسترده در طول دهه 1960 بر روي اثرات نيوبيوم و واناديوم روي خصوصيات مواد يا مصالح درجه ساختماني باعث کشف اين موضوع گرديد که مقادير کم نيوبيوم، واناديوم هر کدام (10/0% ) فولادهاي استاندارد کربن – منگنز را بدون تداخل با بعمل آوري بعدي مستحکم و قوي مي سازند مقدار کربن نيز مي تواند کم شود تا هم قابليت جوش را بالا ببرد و هم چقرمگي را ، چون اثرات مقاومت دهندگي نيوبيوم و واناديوم بخاطر کاهش در استحکام ناشي از کاهش در مقدار کربن جبران مي شوند .

مقاله درباره بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها


تحقیق درباره بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها


تحق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم

تحقیق درباره بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم

تحقیق درباره نیروگاه سیمره

مقاله درباره عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

تحقیق در مورد كارخانه لامپ پارس شهاب

نرم افزار شیرینی پز

پروژه بارگذاری ساختمان فولادی 5 طبقه

طرح اسکچاپ 3 بعدی هتل ........ D8...........شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

پک جامع مناقصات و پیمانکاری

وکتور قاب زرشکی با گل های رنگی